Gwarancja

Pliki do pobrania:
Pobierz gwarancję w formacie PDF
Pobierz formularz reklamacyjny

I. ZAKRES GWARANCJI:

1. Gwarantem jest Evolution Home Wojciech Kosmowski, ul. Świerczewskiego 43, 66-200 Świebodzin

2. Okres gwarancji wynosi 24 m-ce. O dłuższym okresie decyduje Gwarant (w drodze ustaleń z Nabywcą).

3. Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji jest siedziba Gwaranta. Koszty dostarczenia towaru do Gwaranta pokrywa Kupujący.

4. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, stanowiące wady produkcyjne lub wady materiałowe.

5. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych są w szczególności: właściwy sposób przechowywania i prawidłowy montaż, wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia, oraz prawidłowa eksploatacja.

6. Gwarancja ważna jest tylko z dowodem zakupu – paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu określa ilość i model, datę nabycia oraz okres gwarancji. Przez złożenie reklamacji rozumie się dostarczenie produktu Gwarantowi wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.

7. Reklamację należy złożyć w terminie do 7 dni od ujawnienia się wady, jednak przed upływem okresu gwarancji.

8. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14-30 dni roboczych, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych, czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9. W ramach gwarancji Gwarant może dokonać wg własnej decyzji nieodpłatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich elementów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez Gwaranta, jako wadliwe.

Gwarant może również zwrócić Nabywcy zapłaconą kwotę, jeśli naprawa lub wymiana na taki sam produkt lub o zbliżonych parametrach jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.

10. Gwarant zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady towaru objętego gwarancją w miejscu, w którym towar jest eksploatowany, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Nabywcy. Niezapewnienie dostępu przez Nabywcę przedstawicielom Gwaranta do reklamowanego produktu na żądanie traktuje się, jako odstąpienie od reklamacji.

11. Z uwagi na cechy fizykochemiczne źródeł światła nie jest wadą nieznaczny spadek strumienia świetlnego lub nieznaczna zmiana barwy światła w miarę eksploatacji.

12. Z uwagi na ograniczenia technologii LED kolejne serie danego modelu mogą mieć nieznacznie inną barwę. Nie jest to wadą i nie może stanowić podstawy reklamacji.

13. Gwarancja na towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

14. Gwarant jednoznacznie wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania produktu lub jego wady, włączając w to szkody bezpośrednie, pośrednie i odpowiedzialność warunkową jakiejkolwiek natury, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do towaru.

Zobowiązania Gwaranta, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do kosztów urządzeń
i części, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.

15. W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Nabywca.

II. WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE:

1. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych na skutek niewłaściwego montażu, instalacji produktu przez osoby nieuprawnione, a także spowodowanych przez upadek, nacisk lub inne uszkodzenia mechaniczne, samodzielną przeróbkę lub naprawę.

2. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.

3. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.

4. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu dodatkowego, stosowania niewłaściwych substancji chemicznych.

5. Przepięć i innych czynników elektrycznych, wskutek których doszło do uszkodzenia, niezależnego od Gwaranta.

III. GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W WYPADKU:

1. Stwierdzenia przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych

2. Stwierdzenia ingerencji wewnątrz produktu przez osoby nieuprawnione.

IV. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO:

1. Nie używania uszkodzonego produktu

2. Dostarczenia do naprawy kompletnego produktu posiadającego oryginalne opakowanie.

V. ZALECENIA INSTALACYJNE/EKSPLOATACYJNE:

Produkt może być użytkowany w pomieszczeniach/miejscach, w których warunki eksploatacji produktu nie wpływają na pogorszenie jego parametrów lub bezpieczeństwa użytkowników. Trwałość i bezawaryjność produktów zależy od warunków pracy. Za wybór warunków pracy nie odpowiada gwarant, lecz instalator i użytkownik. Produkt powinien być instalowany przez osobę uprawnioną i użytkowany zgodnie z zaleceniami.

 ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Instalacja musi być wykonana przez osobę wykwalifikowaną z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie
z zasadami BHP, obowiązującymi dla tego typu urządzeń.

2. Instalować produkt zgodnie z określonymi na opakowaniu i instrukcji parametrami dot. mocy, zasilania i klasy szczelności.

3. Instalować zgodnie z instrukcją instalacji, zwracając uwagę na właściwe mocowanie.

4. Instalować wyłącznie w przypadku odłączonego zasilania. Produkty należy montować i dotykać tylko
przy wyłączonym napięciu.

5. Należy zadbać, aby obwód zasilający oprawę posiadał odpowiednie zabezpieczenia.

6. Stosować tylko we wnętrzach.

7. Nie wystawiać na działanie wody.

8. Nie stosować w instalacjach elektrycznych starszego typu, np. bez zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
lub zasilanych z przenośnych generatorów lub przetwornic napięcia.

9. W przypadku nieprawidłowego podłączenia niebezpieczny impuls może uszkodzić lub osłabić układ zasilający.
W takich przypadkach gwarancja nie będzie uznana.

10. Zwrócić uwagę, aby przewody uziemienia ochronnego (jeżeli występują), były w sposób pewny podłączone
w odpowiednich miejscach i do odpowiednich punktów.