Zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
- Bez podania przyczyny

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - Evolution Home - pobierz

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy [link do pobrania dokumentu - powyżej] wraz z kopią paragonu elektronicznie na adres e-mail: info@evolutionhome.pl
  lub pocztą na adres: Evolution Home, Świerczewskiego 43, 66-200 Świebodzin.
 2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia dostarczenia produktu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument i nie podlega on zwrotowi.Towar powinien być w stanie nienaruszonym.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru w stanie niezmienionym.

JAK ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY PRODUKT?
- Krok po kroku
 

 1. Aby zwrócić towar na podstawie 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyn należy w pierwszej kolejności przysłać oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy wraz z kopią paragonu elektronicznie na adres e-mail: info@evolutionhome.pl
 2. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym (tzn. w stanie niepogorszonym w żaden sposób; ze wszystkimi elementami, wchodzącymi w skład danego produktu).
 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć: 
  a. wypełniony i podpisany oryginał "Oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość"-  o ile do tej pory Sprzedający otrzymał kopię dokumentu (bądź jedynie oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy);
  b. oryginał paragonu zakupu;
  c. podpisaną korektę do paragonu (którą Sprzedawca wyśle Kupującemu drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania: „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" / oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz kopii paragonu zakupu)
 4. Zwracany towar wraz z kompletem dokumentów należy kierować na adres magazynu Evolution Home, Świerczewskiego 43,  66-200 Świebodzin.
 5. Jeśli któryś w powyższych warunków nie zostanie spełniony w jakimkolwiek aspekcie,  towar nie zostanie przyjęty / będzie odesłany do klienta na jego koszt, a pieniądze nie będą zwrócone.