Procedura zwrotu

Prawo odstąpienia od umowy

Bez podania przyczyny

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - Evolution Home - pobierz


Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy [link do pobrania dokumentu - powyżej] wraz z kopią paragonu elektronicznie na adres e-mail: info@evolutionhome.pl 

lub pocztą na adres: Evolution Home, Zachodnia 43, 66-200 Świebodzin.

Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia dostarczenia produktu.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument i nie podlega on zwrotowi. Towar powinien być w stanie nienaruszonym.

Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru w stanie niezmienionym.Jak zwrócić zakupiony produkt?

Krok po kroku 


Aby zwrócić towar na podstawie 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyn należy w pierwszej kolejności przysłać oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy wraz z kopią paragonu elektronicznie na adres e-mail: info@evolutionhome.pl

Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym (tzn. w stanie niepogorszonym w żaden sposób; ze wszystkimi elementami, wchodzącymi w skład danego produktu).

Do zwracanego towaru należy dołączyć

1. wypełniony i podpisany oryginał "Oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość"- o ile do tej pory Sprzedający otrzymał kopię dokumentu (bądź jedynie oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy);

2. oryginał paragonu zakupu;

3. podpisaną korektę do paragonu (którą Sprzedawca wyśle Kupującemu drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania: „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" / oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz kopii paragonu zakupu)

Zwracany towar wraz z kompletem dokumentów należy skierować na adres naszego magazynu: Evolution Home, Zachodnia 43, 66-200 Świebodzin.

Jeśli któryś w powyższych warunków nie zostanie spełniony w jakimkolwiek aspekcie, towar nie zostanie przyjęty / będzie odesłany do klienta na jego koszt, a pieniądze nie będą zwrócone.